MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

Doelstelling van het centrum
Doel is het realiseren van een multifunctioneel centrum met de volgende functies:

  • opvang voor 50-60 weeskinderen;
  • educatieve functie: bibliotheek, huiswerkbegeleiding, computerlessen;
  • maatschappelijke functie: tussen de middagopvang voor schoolgaande (wees)kinderen;
  • sociaal-economische functie: kleinschalige leer- en werkprojecten voor jonge vrouwen en mannen.

Locatie
De stichting heeft een stuk grond in haar bezit in de deelgemeente Anzou. Het is een stuk braakliggend grond van ca 925 m2 , gelegen naast de school.

Bouwplan:

Toelichting op de doelstelling

Welke kinderen?
Het centrum zal bestaan uit de begane grond één verdieping. In het centrum komt een opvang voor maximaal 15 weeskinderen. Het gaat om weeskinderen die geen goede opvang elders bij familie hebben en kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Sommigen zwerven nu op straat of worden wisselend door mensen opgevangen.
Uitgangspunt van de stichting blijft dat het contact met de familie zoveel mogelijk in stand blijft dan wel hersteld wordt. De stichting zal hierin actief bemiddelen. De opvang in het centrum is alleen voor de weeskinderen die in het adoptiesysteem van de stichting zijn opgenomen en dus echt geen andere plaats hebben om te wonen. Voorwaarde is dat de kinderen naar school gaan. De oudere kinderen, die om welke reden dan ook niet (meer) naar school kunnen gaan, krijgen een korte vakopleiding in de werkprojecten met als doel dat zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Tussen de middagopvang
In het centrum komt een ruimte voor de tussen de middag opvang voor de schoolgaande adoptiekinderen uit de dorpen. De afstand tussen school en huis is vaak groot (minimaal 7 - maximaal 30 km). De kinderen kunnen tussen de middag niet naar huis en zwerven vaak op straat rond. De scholen hebben tussen de middag een lange pauze. De kinderen die niet naar huis kunnen gaan zwerven dan vaak op straat rond. Door deze voorziening hoeven de kinderen niet op straat rond te lopen. Het centrum wil deze kinderen een ruimte bieden waar ze rustig kunnen verblijven, spelen en eventueel huiswerk maken.

Educatieve activiteiten
Ook zijn er plannen voor een kleine bibliotheek, ruimte voor huiswerkbegeleiding en een ruimte met computers. De bibliotheek is voor alle kinderen uit de dorpen. De kinderen kunnen er lezen en een boek lenen. Er zullen activiteiten georganiseerd worden die de kinderen zullen stimuleren te lezen.
Naast de bibliotheek komt een ruimte voor huiswerkbegeleiding. In principe is dit voor de adoptiekinderen van de opvang. Daarnaast staat deze ruimte ook open voor de andere adoptiekinderen. In de computerruimte zullen computercursussen gegeven worden door vrijwilligers (oude studenten);


Kleinschalige leer- en werkprojecten
Op de begane grond van het centrum komen ruimtes voor kleinschalige leer- en werkprojekten. Gedacht wordt aan een timmermansproject, tapijtweverij, kleermakerij (traditionele Djellba's uit Bzou).
In deze werkplaatsen worden jonge vrouwen uit de dorpen en de oudere kinderen, die niet meer naar school kunnen gaan de kans geboden om een vak te leren en werkervaring op te doen met als doel het starten van een eigen bedrijf of elders werk te vinden. Onder de deskundige leiding van een ervaren vakman (m/v) worden de vrouwen en jongeren in het vak opgeleid. Tegelijkertijd worden de producten verkocht.

Voortgang Project Multifunctioneel Centrum in Marokko.

Inzameling

Na ruim drie jaar hebben we het benodigde geld voor de bouw van het centrum ingezameld! Dankzij de steun van velen (zie bijlagen) zowel in Nederland en Marokko hebben we dit succesvolle resultaat geboekt.Het is niet gemakkelijk geweest, vooral  om in Marokko de financiële steun te verwerven. Het heeft het bestuur van de stichting in Nederland en vooral de voorzitter ontzettend veel  tijd, gekost om de financiële middelen in Marokko te verkrijgen. Het was vaak noodzakelijk dat er direct vanuit Nederland door de voorzitter werd geďntervenieerd. De inzet van onze zusterstichting in Marokko is hierbij ook van groot belang geweest. Dankzij die grote inzet van bestuur in Nederland en Marokko is het ons uiteindelijk gelukt dit succesvolle resultaat te boeken. Wel heeft dit een vertraging van enkele maanden opgeleverd in de oorspronkelijke planning van de bouw.  Dit bracht ook weer extra  werkzaamheden met zich mee: immers bij enkele fondsen in Nederland moesten we verzoeken om uitstel. Gelukkig is dit gelukt en zijn  we in februari 2007 de aanbestedingsprocedure gestart.

Aanbestedingsprocedure

De voorzitter is in februari/maart  2007 voor 4 weken naar Marokko afgereisd om de openbare aanbestedingsprocedure goed te laten verlopen. Voor de beoordeling van de offertes wordt een commissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de medefinanciers in Marokko, bestuur en architect  en ingenieur van het bureau d’etude. De architect en ingenieur hebben we bereid gevonden hun werkzaamheden  voor het gehele project ( normaal gesproken ca 13.000 euro) tegen een kleine onkostenvergoeding uit te voeren. Daar zijn we als stichting heel blij mee. Uit 4 reacties hebben we uiteindelijk voor een ondernemer gekozen die voldoet aan al onze eisen en ook binnen het beschikbare budget. De vereiste toestemming en vergunning zijn inmiddels geregeld. In het weekend van 14 en 15 april is de aannemer begonnen met de werkzaamheden.

Planning

De planning is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Soms is het te warm om te kunnen werken.  De formele afspraak met de ondernemer is dat het centrum binnen 1 jaar gereed is. Bij gunstige omstandigheden is het mogelijk het centrum in 8 maanden te realiseren. Op korte termijn gaan wij sluitende afspraken maken met de ondernemer over een reële planning. Wij streven voor het einde van dit jaar het centrum te kunnen openen. We hebben de Nederlandse ambassadeur te rabat in Marokko, dhr. Leenstra, bereid gevonden het centrum samen met de gouverneur en misschien enkele ministers te openen.

Werkbezoek uit Nederland

In april 2007 heeft een medewerkster van Stichting de Wilde Ganzen, mw. Johanna van Dijk, ons project in Anzou bezocht. Zij heeft uitgebreid gesproken met het bestuur van onze zusterstichting in Marokko, vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten (provincie, commune Anzou) en fondsen zoals l’agence de developpement sociale au Maroc en natuurlijk de kinderen en hun familie. Bijgevoegd een aantal foto’s van dit werkbezoek.

De toekomstige exploitatiekosten van het centrum

Het bestuur heeft principeafspraken gemaakt met de daartoe verantwoordelijke instanties ( lokaal en landelijk)in Marokko. Een exploitatieplan is hiertoe al ingeleverd.  In de zomer 2007 hopen we sluitende afspraken hierover te kunnen maken. Tot de daadwerkelijke opening van het centrum en zal de stichting nog heel veel tijd en energie moeten stoppen in dit project.  De gezamenlijke inzet van alle partijen, en vooral ook steun is daarbij hard nodig. We hebben, met hulp van de Wilde Ganzen al een bedrag ingezameld voor inrichting van computerzaal en coöperatieven. We zullen echter nog door moeten gaan met inzameling voor inrichting:

bibliotheek (kasten en boeken)

keukenapparatuur: afwasmachine,  borden en bestek, etc

wasmachines

speelmateriaal voor de kinderen en evt. muziekinstrumenten

activiteitengeld voor de kinderen etc.

Tot slot

Ondanks de vele hobbels op de weg naar de bouw van dit centrum,  zijn er ook vele positieve ervaringen: vele enthousiaste reacties en steun vanuit  instellingen en particulieren in Nederland, maar ook in Marokko. We blijven de bevolking in Anzou zelf ook betrekken. Er is een commissie opgericht met vertegenwoordigers van familieleden van de weeskinderen in Anzou, het bestuur van onze zustervereniging in Marokko en architect.  Zij hebben een algemeen toeziende taak bij de voortgang van de bouw. De reacties in Anzou en de provincie Azilal zijn overwegend  positief: de gouverneur verleent al zijn medewerking om het project zo snel mogelijk te realiseren. Hij zal de eerste steen gaan leggen. Graag vermelden wij het volgende citaat van de gouverneur van de provincie Azilal: “ Stichting redt de kinderen in Marokko is de meest actieve en betrokken organisatie in Azilal”. De gemeente Anzou zal ook een bijdrage leveren voor de continuďteit van het centrum zoals voor water een elektriciteit. We hopen dat we 10 –12 werklozen in het centrum te werk te kunnen stellen. Met de ondernemer hebben we afgesproken dat hij zoveel  mogelijk personeel uit de omgeving in dienst neemt. We hebben de aanbestedingsprocedure op film vastgelegd. We zullen het bouwproces nauwlettend blijven volgen ook met foto’s of film vastleggen. 

We hopen ook op uw (financiële) steun in de toekomst!

Foto’s werkbezoek Stichting de Wilde Ganzen in april 2007

 Voortgang van de bouw. 

Inspectie van de bouw. Augustus 2007.

Organisaties die het Multifunctioneel Centrum financieel hebben gesteund

Nederland

Stichting Redt de Kinderen in Marokko   

Stichting de Wilde Ganzen

Stichting Fietsen voor Onderwijs

NCDO

Stichting Emmaus Haarzuilens

Stichting Tsedaka

Stichting Kidsrights

Stichting Kici

Nova College Charles Foucault te Spijkenisse

El Bilalschool te Amersfoort

En vele particulieren

Marokko

L’ Agence Développement Social 

Entraide National

L'Initiative National pour le Developpement Humaine

Commune Rurale Anzou